top of page

AFONYDD GLAN, Y BENNOD NESAF

Dathlu Tair Blynedd o Brosiect CLEAN Afon Nyfer

Taith o Gymuned, Cadwraeth, a Chydweithio


Wrth i ni fyfyrio ar y tair blynedd diwethaf o brosiect CLEAN Afon Nyfer, mae’n rhyfeddol gweld sut mae ein gwirfoddolwyr ymroddedig wedi cael effaith sylweddol ar ymchwilio i iechyd ein cynefinoedd lleol. Gan ymgysylltu â 54 o wirfoddolwyr hirdymor, mae’r prosiect wedi bod yn monitro cynefinoedd ac yn casglu data ansawdd dŵr hanfodol.


Hetiau i ffwrdd i'r gwirfoddolwyr gwych CLEAN!

Dechreuodd CLEAN, sy’n sefyll ar gyfer Rhwydwaith Gweithredu Amgylcheddol Lefel Dalgylch, yn 2020. Yn ystod y flwyddyn gyntaf, cyfrannodd 23 o wirfoddolwyr ddata o 82 pwynt samplu, gan arwain at gyflwyno 287 o gofnodion. Y flwyddyn ganlynol, gwelsom gynnydd mewn cyfranogiad gwirfoddolwyr, gyda 32 o bobl yn helpu ar 73 o bwyntiau samplu ac yn cyflwyno 211 o gofnodion. Yn 2023, llwyddodd ein tîm o 22 o wirfoddolwyr i gwmpasu 53 o bwyntiau samplu, gan gyfrannu 205 o gofnodion. Gallwch ddarllen yr adroddiad CLEAN diweddaraf yma. Mae’r ymdrech gyson hon, gan gynnwys rhai gwirfoddolwyr a phwyntiau sampl yn ailadrodd o flwyddyn i flwyddyn, yn amlygu ymroddiad ac ymrwymiad ein cymuned i stiwardiaeth amgylcheddol.


Ymgysylltu cymunedol, rhyngweithio rhwng cenedlaethau a dyheadau ar gyfer y dyfodol


Y tu hwnt i gasglu data, mae'r prosiect wedi bod yn ganolbwynt ar gyfer ymgysylltu â'r gymuned. Rydym wedi treialu amrywiaeth o weithgareddau’n llwyddiannus, gan gynnwys trafodaethau panel, digwyddiadau hyfforddi ac ymgynghori, ac archwiliadau i deuluoedd o fywyd yr afon a’r arfordir. Mae'r saith digwyddiad hyn wedi arwain at dros 200 o ymgysylltiadau unigol.

Roedd pob digwyddiad yn cynnig cyfleoedd i gyfranogwyr rannu pam fod dalgylch Afon Nyfer yn bwysig iddynt, gan amlinellu eu blaenoriaethau ar gyfer gweithredu a mynegi sut maent yn dymuno cyfrannu ymhellach. Mae'r rhyngweithiadau hyn wedi bod yn amhrisiadwy, gyda dyheadau ac adborth ein cymuned yn llywio cam nesaf y prosiect yn uniongyrchol.

Mae’r prosiect wedi gweithio ar y cyd â llawer o bartneriaid allweddol, gan gynnwys Cynghorau Cymuned, Dŵr Cymru, Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC), Ymddiriedolaeth Afonydd Gorllewin Cymru, Partneriaeth Natur Sir Benfro, Cyswllt Ffermio, ac Ymddiriedolaethau Natur De a Gorllewin Cymru. Gyda'n gilydd, rydym yn rhannu gweledigaeth o feithrin amgylchedd iachach a mwy cynaliadwy.


Cawsom hefyd gefnogaeth ariannol drwy 'Gynllun Rheolaeth Gynaliadwy' Llywodraeth Cymru a grantiau 'Gwella Sir Benfro' Cyngor Sir Penfro.


Beth sydd nesaf?


Wrth i ni symud ymlaen, rydym yn gyffrous i fod yn cyflawni cam nesaf prosiect CLEAN Afon Nyfer. Byddwn yn dod â mwy o newyddion am hynny yn fuan!

Mae'r prosiect hyd yma yn dyst i'r hyn y gellir ei gyflawni trwy ymdrech ar y cyd a brwdfrydedd ar y cyd. Dyma i lawer mwy o flynyddoedd o ymgysylltu ystyrlon, cadwraeth, a newid cadarnhaol ar gyfer ein hoff afon Nanhyfer.


Darllenwch yr adroddiad llawn ac argymhellion samplu 2023 yma.


Gweithio gyda ni ar brosiect Afon Nyfer

Ychydig wythnosau cyn y Nadolig, gwnaethom ffarwelio ag Adam Dawson, a arweiniodd y prosiect hyd at y pwynt hwn.

Rydym nawr yn chwilio am Gydlynydd Prosiect i arwain prosiect CLEAN Afon Nyfer i'w gam nesaf. Mae'r rôl ran-amser hon (2 ddiwrnod/wythnos, 15 awr) yn canolbwyntio ar wella iechyd tir ac afonydd yn nalgylch Afon Nyfer.


Ymhlith y cyfrifoldebau mae cyfeiriad strategol, goruchwylio prosiectau, gwaith partneriaeth ac arweinyddiaeth tîm. Mae’r contract 12 mis cychwynnol yn cynnig cychwyn ar unwaith, a gobeithiwn allu ymestyn y contract os gellir sicrhau cyllid.

Cliciwch yma am fwy o fanylion ac i wneud cais.10 views0 comments

Yorumlar


bottom of page