top of page

Menter Gymdeithasol Rhostir

Helpu i warchod bioamrywiaeth a chadw ein cymuned leol yn gynnes

Nod Menter Gymdeithasol y Rhostir yw cefnogi rheolaeth rhostir, tir comin a ffermydd i warchod a chynyddu gwerth ecolegol tra'n defnyddio rhedyn ac eithin fel adnodd i gynhyrchu brics tanwydd solet.

PA BROBLEM YDYM YN CEISIO MYND I'R AFAEL ?
 • Gall rhedyn ungoes fod o fudd i fywyd gwyllt, yn enwedig lle mae i'w gael fel rhan o fosaig cynefinoedd. Mae'n gysylltiedig â nifer o gymunedau Dosbarthiad Llystyfiant Cenedlaethol (NVC) a rhywogaethau nodedig, gan gynnwys rhai sy'n brin neu'n brin. 
   

 • Er y gall rhedyn fod yn werthfawr i rai bywyd gwyllt, mae ei ledaeniad yn berygl i gynefinoedd pwysig eraill. Felly, mae rhedyn yn cael ei reoli'n gyffredin fel rhywogaeth ymledol. Mae hyn oherwydd bod ei risomau a'i ddail yn rhoi mantais gystadleuol iddo dros blanhigion eraill ac mae'n allyrru cemegau i'r pridd sy'n atal planhigion eraill rhag cytrefu. 
   

 • Gall rhedyn ungoes drechu planhigion dymunol a goresgyn pridd moel, gan ddod yn fwyfwy anodd ei ddileu. Yn ogystal, mae'r newidiadau hyn yn cael effaith hirdymor ar ansawdd pridd a dŵr yn ogystal â lleihau amrywiaeth y cynefinoedd.
   

 • Mae rhostir yn cynnal amrywiaeth eang o rywogaethau, ond mae angen ei bori er mwyn cynnal ei werth bioamrywiaeth uchel. Lle nad yw pori'n digwydd mwyach, gall torri a thynnu llystyfiant fod yn fuddiol. 

SUT YR YDYM YN BWRIADU MYND I'R AFAEL Â'R BROBLEM HWN?

Rydym yn bwriadu cynaeafu rhedyn, eithin a llystyfiant gweundirol eraill mewn ffyrdd a fydd yn diogelu a chynyddu bioamrywiaeth. Bydd y llystyfiant a gynaeafir yn cael ei fyrnu, ei rwygo, ei sychu ac yna ei wasgu gan ddefnyddio dulliau gweithgynhyrchu presennol i gynhyrchu brics glo tanwydd solet. Bydd rhain yn cael eu gwerthu yn lleol, gan greu incwm ar gyfer y prosiect a CARE i fuddsoddi yn ôl yn y gymuned.

SUT BYDD EICH CYMUNED O FUDD
O'R PROSIECT HWN?

Rydym yn ceisio mynd i’r afael â’r angen am ffynhonnell tanwydd fforddiadwy, cynaliadwy, a gynhyrchir yn lleol ar gyfer gwresogi cartrefi (gan greu cyflogaeth a chyfleoedd lleol ar yr un pryd).

EISIAU CYMRYD RHAN?
 • Rydym yn chwilio am safleoedd addas i reoli a chynaeafu rhedyn ohonynt

 • Rydym yn chwilio am yr offer canlynol i'w llogi neu brynu: peiriant rhwygo gwellt, sychwr grawn, gwasg fricsen

 • Rydym yn chwilio am gontractwyr i weithio gyda ni i gynaeafu rhedyn a llystyfiant gweundir arall

 • Gwirfoddoli - gweler ein cyfleoedd yma. 

This bracken was harvested off field margins on a smallholding near Pentre Galar. The bracken will be used to test our ideas over the coming months, adapting various recipes to use heathland plants which are abundant and in need of management to improve biodiversity in the area. 

Os oes gennych ddiddordeb mewn gwybod sut y gallwch gymryd rhan yn y prosiect hwn,

yna cysylltwch â Naomi neu Nicky 

5.png

Naomi Hope

Swyddog Prosiect

1.png

Nicky Pang

Swyddog Prosiect

bottom of page