top of page

Taith Fferm Amaeth-Goedwigaeth

Edrych ar enghreifftiau o Amaeth-goedwigaeth a chyfleoedd ar gyfer eich ffermYm mhentref Glandwr, Gogledd Sir Benfro mae yna brosiect amaeth-goedwigaeth arloesol sy'n ymestyn dros 10 erw. Dan arweiniad Tom Clare a Jacqui Banks, mae’r prosiect hwn yn trawsnewid hen borfa geffylau yn ecosystem gynaliadwy sy’n cyfuno amaethyddiaeth a choedwigaeth.


Yn eu prosiect, mae Tom a Jacqui yn rheoli defaid, yn gwneud brechlynnau mycorhisol, ac yn darparu gwasanaethau ymgynghori. Maen nhw hefyd yn dechrau meithrinfa. Mae eu tir yn cynnwys perllannau, dolydd, a chlystyrau coedlannau. Mae eu defaid Gwyneb Moch Daear Torwen yn pori'n dawel ochr yn ochr â choed. Mae'r system amaethgoedwigaeth hon yn dangos sut y gall amaeth-goedwigaeth a stoc byw gydfodoli.Wedi’i ysgogi gan ymrwymiad i fioamrywiaeth, mae arbenigedd Tom fel plannwr a sgiliau rheoli pori Jacqui yn siapio ecosystem lewyrchus. Ewch i'w gwefan i ddysgu mwy am y feithrinfa hunangynhaliol y maent yn ei sefydlu ac am Chaos Fungorum, brechiad mycorhisol.


Lluniau gan Amanda Jackson. Gweler ei wefan yma.


Beth am Amaeth-Goedwigaeth?

Mae amaethgoedwigaeth yn system rheoli tir cynaliadwy sy'n integreiddio coed neu lwyni gyda chnydau a/neu dda byw. Mae'n ddull cyfannol sy'n cyfuno egwyddorion coedwigaeth ac amaethyddiaeth i optimeiddio cynhyrchiant, bioamrywiaeth a gwasanaethau ecosystem.


Gwahanol fathau o Amaethgoedwigaeth:


  1. Gwrychoedd, Lleiniau Cysgodi, a Leiniau Clustogi Afonydd: Plannu coed a llwyni llinellol yw'r rhain ar hyd ffiniau caeau, cyrsiau dŵr neu ochrau ffyrdd. Maent yn darparu amrywiaeth o fanteision megis atalfeydd gwynt, rheoli erydiad, cynefin i fywyd gwyllt, a gwell ansawdd dŵr.

  2. Silvoarable: Mewn systemau coedadwy, mae coed yn cael eu tyfu ochr yn ochr â chnydau âr, gan ddarparu incwm ychwanegol o bren neu gynhyrchion coedwig nad ydynt yn bren tra'n gwella ffrwythlondeb pridd a bioamrywiaeth.

  3. Silvopasture: Mae silvopasture yn cyfuno coed, porthiant a da byw yn yr un ardal, gan ganiatáu ar gyfer rheolaeth integredig o anifeiliaid pori a chynhyrchu coedwigoedd. Mae'n cynnig cysgod a lloches i dda byw, gwell ansawdd porthiant, a dal a storio carbon.Pam Mae Angen Amaethgoedwigaeth arnom ni?

Mae amaeth-goedwigaeth yn cynnig llawer o fanteision, gan gynnwys mwy o wydnwch fferm, iechyd pridd gwell a gwell bioamrywiaeth. Trwy integreiddio coed i dirweddau amaethyddol, gallwn fynd i'r afael â heriau amgylcheddol tra'n cynnal systemau ffermio cynhyrchiol a phroffidiol.


Beth i'w ddisgwyl ar y daith gerdded

Dechreuwch y diwrnod trwy ymgynnull yn eu cartref hempcrete effaith isel. Bydd Tom yn cychwyn gyda chyflwyniad yn rhoi trosolwg o amaeth-goedwigaeth. O ystyried ehangder y pwnc, bydd y trosolwg hwn yn fan cychwyn defnyddiol.


TAITH A SGWRS: DYDD IAU MEHEFIN 6ED 10YBYn dilyn y cyflwyniad, cewch gyfle i ofyn mwy o gwestiynau wrth i chi fynd ar daith o amgylch ei dyddyn, gan bigo ymennydd gwych Tom ar hyd y ffordd.


Sut i Archebu:

I archebu eich lle ar gyfer y daith amaeth-goedwigaeth, cliciwch y botwm isod, a fydd yn mynd â chi i dudalen archebu Eventbrite. Yno, fe welwch hefyd restr lawn o weithdai a chyrsiau a gynigir gan brosiect Hwb Dysgu'r Tir. Mae'r gweithdai sgiliau tir-seiliedig yn cynnwys gwaith coed gwyrdd, gweithdai iechyd pridd, ffermio diddos, a thirfesur.
0 views0 comments

コメント


bottom of page