top of page

Prydau Cymunedol: Blas ar y Cyd!

Ymunwch â ni am CHWE pryd o fwyd misol o fis Tachwedd!

Rydym yn falch iawn o rannu newyddion cyffrous - mae Jemma Vickers yn ôl, gan ddod â'i hud coginiol i'n cymuned! Y llynedd, diolch i grant wedi’i anelu at frwydro yn erbyn tlodi bwyd, fe wnaethom gynnal deg pryd bwyd cymunedol yn Nhegryn, gan fwydo hyd at 70 o bobl ar y tro. Daeth y prydau hyn yn boblogaidd iawn yn gyflym. Sylweddolon ni fod gwir angen gofod i’r gymuned ddod at ei gilydd i fwynhau bwyd da a chael clonc heb dorri’r banc.
Mae Gorllewin Cymru yn ganolbwynt i dyfwyr brwdfrydig a thyddynwyr ystyriol. Mae’n bwysig iawn i ni gefnogi pobl yn ein cymuned drwy arddangos eu cynnyrch o’r safon uchaf. Mae hyn yn adlewyrchu gwerth craidd CARE: cefnogi ein cymuned i ddod yn fwy gwydn. Rydym mor ffodus i adnabod y ffermwyr sy’n magu ein hŵyn a’r garddwyr marchnad sy’n tyfu betys coch llachar, wedi’u tynnu’n ffres o’r ddaear ychydig oriau cyn iddynt daro eich plât. Gadewch inni ddathlu'r ansawdd hwn, gan ddod at ei gilydd gyda choginio storm i fwyta gyda'n gilydd!

Rydym yn agor y drysau am 3:30 YP i ddechrau coginio ac yn gwahodd unrhyw un a hoffai helpu gyda thorri, plicio, ffrio, a throi'r pot yn gyffredinol! Rydym yn tueddu i wasanaethu o tua 5:30 YP. Nid oes angen archebu lle; dim ond dangos i fyny. Mae’n wych gweld pobl yn defnyddio’r gofod i wau, sgwrsio, chwarae gemau, a chymdeithasu. Mae'r cyfan yn achlysurol iawn!

Er bod y cyllid wedi newid, mae ein hymrwymiad i feithrin ymdeimlad cryf o gymuned yn parhau. Rydym yn awyddus i ddod o hyd i ffyrdd o sicrhau bod y prydau cymunedol hyn yn parhau am y dyfodol rhagweladwy, gan gadw hanfod cynwysoldeb gyda'n hathroniaeth 'talwch yr hyn y gallwch ei fforddio'.

Yn union fel y llynedd, chi biau'r dewis o ran rhoddion. Rydym wedi cyflwyno canllaw rhoddion, sy’n awgrymu ystod o £5-£10 y pen. Mae eich cyfraniadau yn sicrhau cynaliadwyedd y cynulliadau hyn, gan eu gwneud yn hygyrch i bawb yn ein cymuned. Ac i’r rhai sy’n wynebu heriau ariannol, rydym yn estyn gwahoddiad cynnes i ymuno â ni am bryd o fwyd, waeth beth fo swm y rhodd.

Rydym yn cychwyn ar DDYDD MERCHER 15 TACHWEDD gyda swper o fwyd o'r Dwyrain Canol: Cig Oen Shawarma a Falafel Sgwash Butternut wedi'i weini â bara gwastad.

Sicrhewch y dydd Mercher hyn yn eich dyddiadur: Tachwedd 15fed, Rhagfyr 13eg, Ionawr 17eg, Chwefror 21ain, Mawrth 20fed, ac Ebrill 17eg. Am unrhyw gwestiynau neu i gymryd rhan, cysylltwch â ni ar meals@cwmarian.org.uk. Dewch i ni ddod at ein gilydd, rhannu pryd o fwyd, a chreu atgofion parhaol. Edrychwn ymlaen at eich croesawu i'n bwrdd a mwynhau llawenydd prydau cymunedol!


*Os ydych yn ffermwr marchnad ac yn dymuno bod yn rhan o gyflenwi ein prydau gyda'ch bwyd hyfryd, yna cysylltwch â ni!
3 views0 comments

Comments


bottom of page