top of page

Pam Mae Haf yn Amser Gwych i Gael Eich Cartref yn Barod ar gyfer y Gaeaf
Mae'r haf yn ymddangos yn amser rhyfedd i ddechrau meddwl am baratoi eich tŷ ar gyfer y gaeaf, ond yn y misoedd cynhesach gall fod yn amser da i ddechrau ymchwilio, newid arferion a chystadlu gwelliannau cartref a fydd yn arbed y ceiniogau ar ôl y gaeaf.

Mae'n werth cofio hefyd bod tywydd yr haf yng Nghymru bob amser yn anrhagweladwy, sy'n rheswm dilys arall pam y dylech chi gael y blaen wrth ddiogelu eich cartref yn y gaeaf… Oes, yn anffodus, does dim sicrwydd o gwbl na fydd angen i chi wneud hynny. trowch y gwres ymlaen ym mis Gorffennaf.

Felly Gadewch i ni edrych ar rai mwy o resymau pam mae haf yn amser gwych i baratoi eich cartref ar gyfer y gaeaf:

Dysgwch o'r gaeaf diwethaf

Ni fyddwch yn ofni'r gaeaf cymaint os ydych chi'n gwybod bod eich cartref yn barod i'w drin. Mae gweithio ar leihau’r drafftiau hynny, yn enwedig gan fod dyddiau hirach ac amodau cynhesach yn gallu bod yn amser syniad ar gyfer gwelliannau i’r cartref … byddwch yn arbed arian, eich ôl troed carbon ac yn rhoi’r meddwl y byddwch yn barod y gaeaf hwn.

Biliau ynni is

Yn aml yn ystod misoedd yr haf rydym yn llawer llai dibynnol ar danwydd i wresogi cartrefi felly yn naturiol rydym yn gwario llai o’n harian ar wresogi oherwydd nid oes cymaint o alw am ein boeleri ag y maent pan fydd y tywydd yn oerach. Mae hyn yn golygu y gallech gael mwy o le ariannol i sblashio allan ar brosiectau gwella cartrefi arbed ynni eraill.

Adeiladu arferion newydd

Os nad oedd tyllu’ch dwylo yn y rhewgell y gaeaf hwn yn addas i chi, yna gall yr haf fod yn amser gwych i ddadmer y rhewgell…efallai y bydd gennych fantais ychwanegol o ddod o hyd i’r bag pys anghywir hwnnw! Ar ben hynny, bydd eich rhewgell wedi’i dadmer yn gweithio’n llawer mwy effeithlon a bydd yn arbed arian i chi drwy gydol y flwyddyn.

Arian yw amser

Hefyd gyda’r dyddiau cynhesach o’n blaenau…gallai fod yn amser da i newid hen arferion gan ddechrau gyda’r amser rydych chi’n ei dreulio yn y gawod! Rydych chi'n gweld y gallai cawodydd hir fod yn costio chi yn y tymor hir, Mae cawodydd trydan yn ddefnyddwyr trydan uchel felly os gallwch chi leihau eich amser cawod i 3 i 4 munud gallwch chi leihau eich biliau, ac unwaith y bydd eich cartref wedi meistroli cawodydd byrrach, mae'n arfer arbed ynni y gallwch ei gymryd yn y gaeaf.

Cyllidebu ar gyfer y gaeaf

Yn hanesyddol mae prisiau ynni yn dechrau gostwng yn yr haf, felly gallai cartrefi weld cyfraddau rhatach ar gyfer eu nwy a'u trydan. Felly gallai’r haf hwn fod yn amser da i ymchwilio i gostau a siarad â’ch darparwr ynni i weld a allwch chi gytuno bargen well.

Gallai hefyd fod yn amser da i adolygu pa gymorth y gallech fod â hawl iddo. Mae'r llywodraeth bellach wedi darparu diweddariad ar Daliadau Costau Byw yn y dyfodol, felly os ydych chi neu'ch ffrindiau neu'ch teulu yn gymwys, efallai y bydd cymorth ariannol pellach ar gael yn 2023-2024. Am ragor o wybodaeth ewch i:Felly gan dîm P-SESS rydym yn dymuno haf hir a braf i chi i gyd. Os hoffech ragor o gefnogaeth a’n hawgrymiadau ynni diweddaraf, mae Tîm Cymorth Ynni Cwm Arian yma i helpu. Bydd ein hymgynghorwyr cynorthwyol hefyd yn mynychu digwyddiadau lleol a sioeau sirol drwy gydol yr haf, neu gallwch ein Dilyn ar facebook, ffonio’r tîm ar 01239 920201 neu anfon e-bost at energy@cwmarian.org.uk

6 views0 comments

Comentarios


bottom of page