top of page

Ymunwch â Bwrdd Cyfarwyddwyr CARE: Llunio Dyfodol Cwm Arian

Nid sefydliad yn unig yw CARE, sy'n fyr am Ynni Adnewyddadwy Cwm Arian; mae'n grŵp bywiog o unigolion brwdfrydig sy'n ymroddedig i feithrin gwydnwch cymunedol yn Sir Benfro. Cawn ein hysgogi gan weledigaeth gyffredin o fyw'n gynaliadwy, grymuso cymunedau, a stiwardiaeth amgylcheddol. Mae CARE yn gweithredu fel cymdeithas budd cymunedol dielw, gan ymgymryd â mentrau amrywiol megis gwasanaethau cymorth ynni, mentrau seiliedig ar y tir a datblygu cymunedol. Mae ein prosiectau amrywiol yn adlewyrchu ein hymrwymiad i ynni adnewyddadwy, lliniaru tlodi, ac ymgysylltu â'r gymuned. Gyda’n gilydd, rydym yn ymdrechu i greu dyfodol mwy cynaliadwy, cysylltiedig ac ymwybodol yng ngorllewin Cymru.Pam cael Bwrdd Cyfarwyddwyr yn CARE?

Rydym yn hyrwyddo cydweithredu a chydraddoldeb, gan ffarwelio â hierarchaethau hen ffasiwn gan ffafrio strwythur sy'n ymgorffori'r gwerthoedd hyn. Mae'r bwrdd yn gweithio'n agos gyda'r staff yn ogystal â'r gymuned. Mae'r dull hwn yn ein galluogi i fanteisio ar gyfoeth o safbwyntiau, sgiliau a syniadau amrywiol. Fel tîm, rydym yn cadw ar y trywydd iawn i sicrhau bod penderfyniadau yn cyd-fynd â nodau ein cymuned.

Mae ein Bwrdd Cyfarwyddwyr yn cynnwys sgiliau mewn codi arian, cyllid, cyfathrebu, adnoddau dynol, a llywodraeth leol, gan ddod â chymysgedd gwirioneddol o brofiad amhrisiadwy i'r bwrdd. Drwy gael cymysgedd o sgiliau a safbwyntiau wrth y bwrdd, rydym yn sicrhau bod ein penderfyniadau yn rhai cyflawn a meddylgar.Yr ymgeisydd delfrydol

Rydym yn chwilio am y person perffaith i ymuno â’n tîm CARE drwy eistedd ar y bwrdd cyfarwyddwyr. Rydyn ni'n griw cyfeillgar, creadigol ac rydyn ni'n chwilio am rywun sy'n gallu dod ag egni da, syniadau ffres, a dos da o frwdfrydedd i'r bwrdd. Er bod profiad ym maes codi arian, cyllid, cyfathrebu, adnoddau dynol, neu lywodraeth leol yn wych, yr hyn sy'n wirioneddol bwysig yw eich cred yng ngrym cymuned a'ch brwdfrydedd dros wneud gwahaniaeth.

Er nad yw’n gyfyngedig, mae gennym ddiddordeb arbennig mewn unigolion sydd â phrofiad sylweddol mewn un neu fwy o’r meysydd canlynol:

● Codi arian a phartneriaethau, llwyddiant profedig wrth ysgrifennu grantiau a sefydlu partneriaethau.

● Cyllid sefydliadau bach, wedi dangos arbenigedd mewn rheolaeth ariannol ar gyfer sefydliadau bach.

● Cyfathrebu, y cyfryngau a marchnata, hyfedredd mewn cyfathrebu strategol, cysylltiadau â'r cyfryngau, a marchnata.

● Adnoddau dynol a recriwtio.

● Llywodraeth leol, dealltwriaeth o brosesau llywodraeth leol a phrofiad o gydweithio ag endidau llywodraeth.

Sut i Wneud Cais i fod ar y Bwrdd

I wneud cais, cyflwynwch CV (dwy dudalen ar y mwyaf) a llythyr eglurhaol 1 dudalen yn amlinellu eich diddordeb yn y rôl a'r gwerth y gallwch ei gynnig i'r bwrdd cyfarwyddwyr. Anfonwch eich cais i admin@cwmarian.org.uk. Rydym yn croesawu unigolion sydd â 5+ mlynedd o brofiad proffesiynol, yn enwedig y rhai sydd â phrofiad blaenorol fel bwrdd neu ymddiriedolwr mewn sefydliadau neu elusennau bach, er nad yw'n hanfodol.

Ymunwch â ni i siapio dyfodol Cwm Arian. Gyda’n gilydd, gallwn barhau i ysgogi newid cadarnhaol, meithrin cydnerthedd cymunedol, a chreu dyfodol mwy cynaliadwy i bawb. Gall eich ymroddiad gael effaith wirioneddol yn ein cymuned. Gwnewch gais heddiw a byddwch yn rhan o deulu CARE, lle gall eich brwdfrydedd a'ch arbenigedd wneud gwahaniaeth!

19 views0 comments

コメント


bottom of page