top of page

Diogelu eich tir rhag tywydd

Gyda’n gaeafau diweddar yng Nghymru’n teimlo’n hynod o hir, gwlyb a di-baid a’n hafau’n aml yn boeth a dwys iawn, does ryfedd fod y rhan fwyaf o’n tir pori a thyfu yn teimlo’r effeithiau ac yn dioddef yn aruthrol.


Yn wyneb newid yn yr hinsawdd, mae dulliau ffermio traddodiadol yn wynebu heriau digynsail. Mae patrymau tywydd afreolaidd, tymereddau eithafol, a dyodiad anrhagweladwy yn dod yn norm newydd.


Er mwyn bwydo poblogaeth fyd-eang gynyddol yn gynaliadwy, rhaid i ffermwyr addasu i'r newidiadau hyn. Mae ffermio gwrth-dywydd yn dod i'r amlwg fel ateb, gan ymgorffori technegau a thechnolegau arloesol i liniaru effeithiau amrywioldeb hinsawdd.

Mae ffermio sy’n ddiogel rhag y tywydd yn cwmpasu ystod o strategaethau sydd â’r nod o wneud amaethyddiaeth yn fwy gwydn i amrywiadau yn yr hinsawdd. Mae'n cynnwys manteisio ar ddatblygiadau gwyddonol, gwneud penderfyniadau sy'n cael eu gyrru gan ddata, ac arferion cynaliadwy i optimeiddio cnwd cnydau tra'n lleihau'r bregusrwydd i risgiau sy'n gysylltiedig â'r tywydd.


Mae ffermio sy’n ddiogel rhag y tywydd yn cynnig nifer o fanteision i ffermwyr, cymunedau, a’r amgylchedd a all gynnwys:


- Mwy o Gwydnwch: Trwy arallgyfeirio cnydau a mabwysiadu arferion ffermio gwydn, gall ffermwyr wrthsefyll effeithiau amrywioldeb hinsawdd a digwyddiadau tywydd eithafol yn well.


- Gwell Sefydlogrwydd Cynnyrch: Mae strategaethau ffermio sy'n gwrthsefyll y tywydd yn helpu i sefydlogi cnwd cnydau trwy leihau pa mor agored i amaethyddiaeth yw risgiau sy'n gysylltiedig â'r tywydd fel sychder, llifogydd a thywydd poeth.


- Defnydd Cynaliadwy o Adnoddau: Mae technegau amaethyddiaeth manwl gywir yn galluogi ffermwyr i wneud y defnydd gorau o adnoddau, lleihau gwastraff, a lleihau diraddio amgylcheddol, gan arwain at systemau ffermio mwy cynaliadwy.


- Hyfywedd Economaidd: Gall ffermio sy'n ddiogel rhag y tywydd wella hyfywedd economaidd gweithrediadau ffermio trwy leihau costau mewnbwn, cynyddu cynhyrchiant, a gwella mynediad i'r farchnad trwy gynhyrchu cnydau o ansawdd uchel sy'n gallu gwrthsefyll yr hinsawdd.


- Lliniaru yn yr Hinsawdd: Trwy atafaelu carbon mewn priddoedd, lleihau allyriadau nwyon tŷ gwydr, a hyrwyddo arferion rheoli tir cynaliadwy, mae ffermio sy'n gwrthsefyll y tywydd yn cyfrannu at ymdrechion i liniaru'r hinsawdd ac yn helpu i liniaru effeithiau newid yn yr hinsawdd.

Os hoffech ddysgu mwy am sut i ddiogelu eich fferm, tyddyn neu ddarn o dir rhag y tywydd, ymunwch â ni yn Hwb Dysgu'r Tir ar y 19eg o Fehefin, lle byddwn yn croesawu'r amaeth-ymgynghorydd enwog Niels Corfield i gyflwyno rhaglen gynhwysfawr. cwrs undydd a fydd yn ymdrin yn fanwl â "The Weatherproof Farm".
Pwy yw Niels Corfield?


Mae Niels Corfield yn ymgynghorydd amaethyddiaeth adfywiol, addysgwr a dylunydd yn y DU. Gyda dros ddegawd o brofiad yn y maes, mae Corfield wedi bod yn allweddol wrth arwain ffermwyr tuag at arferion ffermio mwy cynaliadwy a gwydn. Mae ei waith yn ymestyn ar draws Ewrop, lle mae’n cydweithio â ffermwyr, ymchwilwyr, a sefydliadau i roi technegau adfywio ar waith sy’n gwella iechyd pridd a chynhyrchiant fferm.

0 views0 comments

Comments


bottom of page