top of page

Deall Pletheirio: Creu Rhwystrau Naturiol yn Sir Benfro


Yn nhirweddau gwyrddlas Sir Benfro, mae ffermydd a mannau gwyrdd yn gorchuddio’r mwyafrif helaeth o gefn gwlad. Mae meistroli'r dechneg oesol hon yn golygu gwehyddu canghennau coed yn gywrain. Mae hyn yn creu strwythur byw sy'n ddymunol yn esthetig ac yn ymarferol. Mae'n ffens naturiol, gan ategu'r harddwch cyfagos. Yn ogystal, mae'n gwella bioamrywiaeth gyffredinol y tir.


Rydym yn gyffrous i gynnig cwrs i ddechreuwyr wedi'i deilwra ar gyfer y rhai sy'n awyddus i naill ai feithrin eu cloddiau presennol neu gychwyn ar y daith o blannu rhai newydd. Mae'r cwrs hwn yn addo plymio'n ddwfn i fyd plesio, gan egluro ei bwysigrwydd wrth ofalu am berthi. Ond cyn i ni ymchwilio i fanylion y cwrs, gadewch i ni archwilio beth mae pleach yn ei olygu a pham ei fod yn sgil hanfodol ar gyfer eich pecyn cymorth garddio.


Darllenwch fwy am y cwrs ar ein tudalen archebu:

Hanfod Blethu

Mae plethu yn arfer garddwriaethol sy'n dyddio'n ôl ganrifoedd, a ddefnyddiwyd yn wreiddiol mewn gerddi Ewropeaidd ffurfiol. Mae'n cynnwys hyfforddi a chydblethu canghennau coed neu lwyni cyfagos, fel arfer ar hyd fframwaith, i greu gwrych neu fwa gwastad, uchel yn aml. Mae'r strwythur byw hwn nid yn unig yn gweithredu fel sgrin breifatrwydd ond hefyd fel ataliad gwynt a nodwedd naturiol syfrdanol yn eich gardd.

Pam Plethu?

1. Harddwch Esthetig: Mae gwrychoedd plethedig yn ychwanegu ychydig o geinder a strwythur i unrhyw ardd. Gallant greu waliau gwyrdd trawiadol sy'n gweithredu fel cefndir perffaith ar gyfer eich planhigion blodeuol, gan ychwanegu dyfnder a dimensiwn i ddyluniad eich gardd.


2. Effeithlonrwydd Gofod: I'r rhai sydd â gofod gardd cyfyngedig, mae pleaching yn caniatáu ichi wneud y mwyaf o'ch ardal. Trwy dyfu coed a llwyni mewn modd uchel, rheoledig, rydych chi'n creu mwy o le i blanhigion eraill neu nodweddion gardd o dan y canopi.


3. Preifatrwydd a Chysgod: Mae cloddiau plethedig yn darparu preifatrwydd ardderchog gan gymdogion neu bobl sy'n mynd heibio, gan eu gwneud yn ddelfrydol ar gyfer llinellau terfyn. Yn ogystal, gallant weithredu fel atalfeydd gwynt effeithiol, gan amddiffyn eich gardd rhag y gwyntoedd arfordirol llym sy'n gyffredin yn Sir Benfro.


4. Bioamrywiaeth: Gall gwrych plethedig gynnal amrywiaeth eang o fywyd gwyllt, gan gynnig cysgod a bwyd i adar, pryfed a mamaliaid bach. Mae'r fioamrywiaeth hon nid yn unig yn fuddiol i ecosystem eich gardd ond hefyd i'r amgylchedd ehangach.


Cychwyn Arni yn Sir Benfro

Dewis y Planhigion Cywir: Yn hinsawdd wyntog a gwlyb Sir Benfro, mae dewis y rhywogaeth iawn ar gyfer plesio yn hollbwysig. Mae coed caled fel Oestrwydden (Carpinus betulus) a Ffawydd (Fagus sylvatica) yn ddewisiadau poblogaidd, sy'n adnabyddus am eu gallu i addasu a'u dail trwchus. Am rywbeth unigryw lleol, ystyriwch yr Hazel brodorol Cymreig (Corylus avellana), y gellir ei phlethu'n effeithiol hefyd.


Paratoi a Phlannu: Dechreuwch drwy baratoi'r pridd, gan sicrhau ei fod wedi'i ddraenio'n dda ac yn ffrwythlon. Gosodwch eich coed tua 1.5 i 2 fetr ar wahân, gan eu halinio â ffrâm gadarn i arwain eu twf. Gellir gwneud y ffrâm hon o byst pren a gwifrau llorweddol, gan ddarparu cefnogaeth i'r canghennau sy'n cydblethu.


Hyfforddiant a Chynnal a Chadw: Yr allwedd i blesio llwyddiannus yw tocio a hyfforddi rheolaidd. Yn y blynyddoedd cynnar, canolbwyntiwch ar arwain y prif ganghennau i ffurfio'r strwythur a ddymunir, gan ddileu unrhyw dwf gormodol. Wrth i'r coed aeddfedu, bydd cynnal a chadw yn golygu tocio'r gwrych i gadw ei siâp a'i ddwysedd.


Mae amynedd yn rhinwedd: Cofiwch, mae plesio yn ymrwymiad hirdymor. Gall gymryd sawl blwyddyn i'ch gwrych plethedig sefydlu'n llawn a chyflawni'r effaith a ddymunir. Ond gydag amynedd a gofal, y canlyniad fydd campwaith byw sy'n gwella harddwch a phreifatrwydd eich gardd.


Cofleidio'r Traddodiad

Mae plethu yn fwy na thechneg arddio yn unig; mae'n ffordd o gysylltu â hanes a thraddodiad garddio tirwedd. Trwy ymgorffori cloddiau plethedig yn eich tir, rydych nid yn unig yn creu nodwedd weledol hardd ond hefyd yn cyfrannu at gadw ffurf ar gelfyddyd garddwriaethol sydd wedi'i hanrhydeddu gan amser. P'un a ydych am ddiffinio ffiniau eich gardd, creu cilfachau diarffordd, neu ychwanegu ychydig o geinder, mae pleaching yn cynnig ateb amlbwrpas sy'n cyd-fynd â harddwch naturiol yr ardal. Felly, beth am gofleidio’r dechneg hynafol hon a gweld pa ryfeddodau y gall eu gwneud i’ch gardd?

Cliciwch isod i ddysgu sut i archebu'r cwrs pedwar diwrnod a hwylusir gan Goleg Coppicewood.


Bydd Coleg Coppicewood yn dod i'n canolfan ddysgu yn Nhegryn i ddysgu popeth am adfer cloddiau. Bydd yn ymdrin â rhestr eang o bynciau, gan gynnwys plesio. I weld manylion y cwrs llawn, cliciwch ar y ddolen archebu isod.


4 views0 comments

Comentarios


bottom of page