top of page

Dathlu Anturiaethau Ffrwythlon Ar Draws Sir Benfro

Rydyn ni newydd gloi ein tymor o wasgu afalau, ac rydyn ni'n gyffrous i rannu'r llwyddiannau gyda chi. Eleni, rydyn ni wedi bod ar hyd a lled y map lleol, yn llythrennol! Fe wnaethom stopio mewn 15 lleoliad, gyda 4 ysgol ac 11 hwb cymunedol bywiog yn ymuno yn yr hwyl.


Tunelli o Afalau Wedi'i droi'n beintiau a pheintiau o Sudd

Allwch chi ddychmygu uchder Eryri? Nawr lluoswch 4 gwaith. Dyna pa mor uchel fyddai 5,463kg o afalau pe baent i gyd yn cael eu pentyrru ar ben ei gilydd! Y daith hon, fe wnaethom bwyso tua phum tunnell a hanner o'r danteithion crensiog hyn, gan eu trawsnewid yn swm syfrdanol o 3,045 litr o sudd afal. Pe baem yn arllwys y sudd hwn i beintiau, byddai gennym 5,358 ohonynt. Mae hynny'n werth dros 9,200 o ganiau coke o sudd!

Codwn wydr i'n Harwyr Gwirfoddol

Mae ein diolch o galon yn mynd allan i asgwrn cefn ein taith frys - y gwirfoddolwyr. Jonathan a Lewis, eu hymroddiad nhw fu craidd ein llwyddiant. Hefyd yn rhan hanfodol o'r tîm, Bob, a sipiodd o leoliad i leoliad ar ei feic a Jayne, DIOLCH YN FAWR am eu cymorth.


Rownd o gymeradwyaeth i Ysbryd Cymunedol

Diolch yn fawr iawn i bawb yn y cymunedau lleol a'n croesawodd i'w neuaddau a'u hybiau cymunedol. P'un a ddaethoch i un digwyddiad neu ymddangos mewn mwy nag un, eich cefnogaeth oedd y cynhwysyn cyfrinachol yn ein cymysgedd sudd cymunedol! Mae bob amser yn bleser gweld ysbryd cymunedol Sir Benfro yn cael ei adlewyrchu yn y digwyddiadau hyn.


Cadwch ni mewn cof ar gyfer y flwyddyn nesaf!

I'r rhai ohonoch sydd â pherllannau'n byrlymu wrth y gwythiennau, ystyriwch ein gwasanaeth llogi offer. Ar gael rhwng diwedd Awst a Thachwedd, gall ein hydropress 90-litr, gwasgydd crafu, a gwasg hydrolig 50 cadarn fod yn eiddo i chi at ddefnydd preifat yn ystod dyddiau'r wythnos. Rydym yn darparu trygiau a'r holl offer angenrheidiol gyda phob llogi i wneud eich gwasgu afal yn awel.

Y cyfan sydd ei angen arnoch yw cerbyd i godi a dychwelyd yr offer, ynghyd â blaendal ad-daladwy. Gan ddechrau ar ddim ond £60 am ddau ddiwrnod, dyma'r ateb perffaith ar gyfer troi eich digonedd o afalau yn sudd neu seidr blasus.


Felly, marciwch eich calendrau a chofiwch archebu eich slot ar gyfer y flwyddyn nesaf!


....Edrych ar ôl eich coed afalau y gaeaf hwn?

I'r rhai sydd â diddordeb mewn gofalu am goed ffrwythau y gaeaf hwn, ewch i dudalen Ein Coed ar gyfer ein gweithdai sydd i ddod. Rydym yn cynnig sesiynau ar docio, impio, a chwrs perllan deuddydd cynhwysfawr. Dewch o hyd i'r holl fanylion ar ein gwefan, neu o dan y
GWEITHDY - SUT I docio coeden Afalau

Dydd Sadwrn Rhagfyr 9fed

Dydd Sadwrn Ionawr 13eg

Dydd Sadwrn Ionawr 29ain

GWEITHDY - SUT I IMPIO COEDEN FFRWYTHAU

Dydd Sadwrn 9fed Mawrth - YB

Dydd Sadwrn 9fed Mawrth - YP

Dydd Sadwrn 16eg Mawrth - YB
0 views0 comments

Comments


bottom of page