top of page

Buddsoddi mewn Llwyddiant Gwirfoddolwyr!


Yn CARE rydym yn falch iawn o'n perthynas gyda gwirfoddolwyr lleol ond rydym bob amser yn chwilio am ffyrdd o wella eu profiadau. Dros yr 8 mis diwethaf rydym wedi bod yn gweithio gyda'r tîm o Buddsoddi mewn Gwirfoddolwyr, safon y DU ar gyfer arfer da mewn rheoli gwirfoddolwyr. Gyda'u cyngor a'u harweiniad, rydym wedi bod yn symleiddio ein hymagwedd at bolisi a gwaith papur gan roi mwy o gysondeb ar draws prosiectau a sicrhau bod gennym y safonau gofal uchaf posibl i unrhyw un sy'n dewis rhoi amser i'n prosiectau.
Dechreuodd llawer o’r staff yn CARE fel

gwirfoddolwyr ac rydym yn cydnabod y gwerth sydd gan wirfoddoli i ennill profiad sy’n arwain at gyflogaeth, meithrin cyfeillgarwch a rhoi yn ôl i’n cymuned leol.
Rydym wrth ein bodd yn cyhoeddi ein bod bellach wedi cwblhau ein gwaith gyda Buddsoddi mewn Gwirfoddolwyr ac wedi ennill achrediad trwyddynt i ddangos i’n gwirfoddolwyr presennol a darpar wirfoddolwyr faint y maent yn cael eu gwerthfawrogi a rhoi hyder iddynt yn ein gallu i ddarparu profiad gwirfoddoli rhagorol.


Diolch i'r holl staff a rannodd eu profiadau o weithio gyda gwirfoddolw yr a cheisio'u gorau i wneud gwirfoddoli mor hwyl, gwerth chweil ac yn llawn cacennau ag y gallant.. hyd yn oed yn y tywydd garw mwyaf! Diolch yn fawr iawn hefyd i’r holl wirfoddolwyr a gymerodd ran yn y broses achredu, siarad â’r aseswr am eu profiadau gyda CARE a rhannu’r hyn y mae gwirfoddoli yn ei olygu iddyn nhw – allwn ni ddim gwneud yr hyn rydyn ni’n ei wneud heboch chi!


0 views0 comments

Коментарі


bottom of page