top of page

Arolygu Tir ar gyfer unrhyw faint neu angen: O erddi cartrefi i Ffermio

Cyfweliad gyda Caz ar ei Gweithdy sydd i ddod


Mae’r gweithdy arolwg tir hwn y mae Caz yn ei gynnig, yn argoeli i fod yn brofiad dysgu ymarferol i unrhyw un sydd â diddordeb mewn cael y gorau o’u tir, gyda sgiliau ymarferol sy’n berthnasol ar draws gwahanol raddfeydd o reoli tir. Darllenwch isod y sgwrs a gefais gyda Caz, i helpu gwybod beth i'w ddisgwyl ar y diwrnod.

at Hwb Dysgu'r Tir
Jasmin Dale a Caz Wyatt


Heather: Helo Caz, Diolch am gymryd yr amser i sgwrsio gyda fi bore ma! Rwy'n awyddus i wybod mwy am eich gweithdy yn y dyfodol agos. Rwy'n gwybod bod gennych lawer o brofiad yn y maes hwn. Gadewch i ni ddechrau gyda phlymio i mewn trwy ofyn i chi sut a pham y gall arolwg tir fod mor bwysig?


Caz: Wrth gwrs! P'un a ydych yn cynllunio gardd, tyddyn neu'n rheoli fferm ar raddfa fawr, mae deall eich tir yn hollbwysig. Mae'n ymwneud â chael sgiliau fel sut i ddeall y math o bridd, hinsawdd, amlygiad i elfennau... Ond nid yw'n ymwneud â'r tir yn unig; mae hefyd yn ymwneud â'r bobl sy'n ei ddefnyddio a'u hanghenion. Efallai y bydd rhywun eisiau tyfu blodfresych neu bori defaid - beth bynnag yw'r achos, mae cydweddu nodweddion y tir ag anghenion y defnyddiwr yn allweddol i ddyluniad llwyddiannus.


Heather: Beth fydd pobl yn ei ddysgu yn eich gweithdy?


Caz: Rydym yn canolbwyntio ar yr agweddau arolwg tir, yn hytrach nag arolygu anghenion pobl am y tir—yn wir yn gweld y tir fel y mae. Mae hyn yn cynnwys sgiliau fel ymchwil tir ar-lein, cynnal arolygon pridd, mesur llethrau ag offer. Byddwch yn dysgu sut i ddefnyddio bynyip. Byddwn yn eich dysgu sut i gofnodi'r wybodaeth a ganfuwyd gennych ar fap.
Heather: Ni allaf honni fy mod wedi clywed am bynyip.


Caz: Doeddwn i ddim wedi clywed am un chwaith, nes i mi gael. Mae'n ddull technoleg isel i fesur llethrau ar y tir. Defnyddiol iawn a hawdd pan fyddwch chi'n gwybod sut!


Heather: Yn gynharach, soniasoch am ‘ran person’ yr arolwg. Beth mae hynny'n ei olygu, a sut gall pobl ei archwilio ymhellach y tu allan i'ch gweithdy?


Caz: Mae dwy ran yr arolygon hyn yn seiliedig ar egwyddorion Dylunio Permaddiwylliant, sy'n dechrau gyda deall anghenion a dymuniadau'r person neu'r gymuned sy'n defnyddio'r tir. Mae yna lawer o gyrsiau ac adnoddau Permaddiwylliant gwych fel Llyfr Gwaith Dylunio Permaddiwylliant Jasmine Dale. Rydym hefyd yn cynllunio cyflwyniad i egwyddorion dylunio Permaddiwylliant gyda Patch of the Planet. Bydd hyn yn digwydd ym mis Medi, cadwch olwg trwy'r Cylchlythyr ar ein tudalen Facebook i glywed pan fydd y tocynnau ar gael.


Heather: Pwy fyddai'n elwa fwyaf o'r gweithdy hwn?


Caz: Mae ar gyfer unrhyw un sydd eisiau gweithio gyda thir. Tyddynwyr, ffermwyr, a garddwyr. P'un a ydych eisoes yn berchen ar dir ac yn awyddus i'w ddeall yn well neu'n ystyried prynu tir. Mae hefyd yn fan cychwyn ardderchog ar gyfer prosiectau gerddi cymunedol. Deall eich tir yw'r cam cyntaf mewn unrhyw brosiect tir.
Heather: A allwch roi trosolwg o’r adnoddau desg a’r sgiliau a fydd yn cael sylw?


Caz: Wrth gwrs! Dyma beth fydd y diwrnod yn dechrau. Byddwn yn cychwyn tu fewn i Ganolfan Clydau. Gall pawb gael paned tra byddwn yn mynd trwy'r rhan hon. Byddwn yn archwilio sut i ddefnyddio adnoddau ar-lein, fel gorsafoedd tywydd i ddeall yn well ffactorau hinsawdd lleol fel gwynt a glaw. Byddwn hefyd yn edrych ar sut i ragweld haul a chysgod a sut y gall creigwely gwaelodol effeithio ar eich pridd a phenderfynu beth all ffynnu ar eich tir. Byddwn hefyd yn dangos i chi sut i gael mynediad at fapiau a'u defnyddio'n effeithiol ar gyfer cynllunio ac ymweliadau safle.


Heather: Mae hyn i gyd yn swnio fel gweithdy gwych, Caz. Rwy'n mynd i roi'r gorau i'ch plymio â chwestiynau nawr, a gadael rhywfaint o wybodaeth i'w datgelu ar y diwrnod.Un cwestiwn olaf cyn i mi fynd - A oes angen i fynychwyr ddod ag unrhyw beth penodol i'r gweithdy?


Caz: Nid oes angen offer penodol, nid oes angen gliniaduron; Bydd gen i daflunydd wedi'i osod ar gyfer y bore. Dewch â llyfr nodiadau, er mwyn i chi allu sgriblo'ch holl atebion. Dewch â chot law os ydych yn besimist (realist?) ac eli haul os ydych yn optimist. Ac wrth gwrs, dewch â'ch cwestiynau a'ch brwdfrydedd! 
HWB DYSGU'R TIR
HWB DYSGU'R TIR

GWEITHDY: SUT I AROLYGU TIR


DYDD LLUN 5ed AWST | 10 AM - 4 PM


O £30 Y PERSON
Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y gweithdy hwn, yna cysylltwch â Caz yn uniongyrchol ~ Caz@cwmarian.org.uk . Neu darllenwch fwy ar y dudalen archebu.


Mae'r gweithdy arolwg tir hwn yn rhan o gyfres o weithdai, a gynigir gan Hwb Dysgu'r. Mae’r prosiect Hwb Dysgu’r Tir hwn wedi derbyn £81,351 gan Lywodraeth y DU drwy Gronfa Ffyniant Gyffredin y DU


 

TRA BOD CHI YMA, PIPWCH AR CYRSIAU ARALL SYDD I'W DDOD YMA GYDA HWB DYSGU'R TIR:


  • Taith Gerdded Amaeth-Goedwigaeth | Agroforestry Farm Walk Thu 6 Jun at 10:00

  • How to make really good compost | Sut i wneud compost gwych Thu 13 Jun at 10:00

  • The Weatherproof Farm with Niels Corfield Wed 19 Jun at 10:00

  • Llinyn Naturiol / Natural Cordage Sat 29 Jun at 10:00

  • BIO FERTILISERS & Garden Amendments | BIOWRTAITH a Gwelliannau i'r Ardd Thu 25 Jul at 10:00 

0 views0 comments

Kommentarer


bottom of page